http://www.zoofirma.ru/
 
2015 оны 01 дүгээр     Дугаар  41                            Улаанбаатар
сарын 08-ны  өдөр                                                        хот
Мэдээлэлээр хангах тухай
Монгол Бөөгийн Нэгдсэн Эвлэлийн Цахим мэдээллийн тасралтгүй байдлыг хангах зорилгоор ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:
Нэг. МБНЭ-ийн Дээд цэцийн гишүүд нь улирал дутам 1-ээс доошгүй мэдээлэл, судалгаа, нийтлэлийн материалыг МБНЭ-ийн сайтад тавьж байхыг даалгасугай. 
Хоёр. МБНЭ-ийн Дээд цэцийн гишүүдийн өгсөн материалын чанар, байдалд үнэлэлт өгч МБНЭ-ийн Дээд цэцэд мэдээлж байхыг МБНЭ-ийн Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч Д.Одонхүүд үүрэг болгосугай.