2014 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдрийн хуралдааны хэлэлцсэн асуудал:

 

1. МБНЭ-ийн бага хуралдайн Наймдугаар хуралдааныг зохион байгуулах тухай
МБНЭ-ын Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

2. 2014 онд МБНЭ-ээс зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөний төсөл
МБНЭ-ийн Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч Д.Одонхүү

3. Аймгууд хариуцсан ДЦЗ-ийн гишүүдээс хийсэн ажлын тухай
МБНЭ-ын Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

4. МБНЭ-ийн нэгдсэн шинэ жил тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай
МБНЭ-ийн Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч Д.Одонхүү

5. Шилдэг Удган, зайранд нэр дэвшүүлэх тухай
МБНЭ-ын Ерөнхийлөгч Д.Жаргалсайхан

МОНГОЛЫН БӨӨГИЙН НЭГДСЭН ЭВЛЭЛИЙН
ДЭЭД ЦЭЦИЙН ШИЙДВЭР
МБНЭ-ийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах тухай
МБНЭ-ийн дүрмийн “15.1. Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг Дээд цэцийн Зөвлөлийн гишүүдийн гуравны хоёр хувийн саналаар шийдвэрлэж Бага хуралдайд оруулна. 15.2. Бөөгийн сонгуульт байгууллагын дүрэмд нэмэлт, эсхүл өөрчлөлт оруулах саналын төслийг Дээд болон Бага хуралдайд эхлэхээс 30 (гуч)-аас доошгүй хоногийн өмнө хүргүүлсэн байна.” гэсэн заалтыг үндэслэн ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ:

1. МБНЭ-ийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт Ажлын хэсгийг байгуулсугай.
Ахлагч Д.Одонхүү
гишүүд Ж.Өсөхбаяр
Ц.Батболд
Х.Дангаасүрэн
Д.Дарьчулуун
Я.Мөнгөнсувд

2. Дүрэмд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг 2014 оны 9 дүгээр сарын 1-ний дотор Дээд цэцийн Зөвлөлд танилцуулсугай.

“МБНЭ-ийн дүрэм”-д нэмэлт өөрчлөлт

2.7 МБНЭ-ийн гишүүний хүлээх хариуцлага
Дараах үндэслэлээр гишүүнчлэлээс хасна. Үүнд:
2.7.1. Гишүүний татвараа 24 сараас дээш хугацаанд төлөөгүй.
3.9. МБНЭ-ийн Бага хуралдай
3.9.1. МБНЭ-ийнБага хуралдайг 160 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр дараагийн МБНЭ-ийн Дээд хуралдай хүртэлх хугацаагаар байгуулна. Бөөгийн хүрээний Бага хуралдайн гишүүдийг сонгохдоо Бөөгийн ёс жаягийг эрхэмлэн дээдэлдэг нэр хүндтэй бөө, иргэд нараас оролцуулан нэр дэвшүүлжсонгож, батламжлана.
4 дүгээр зүйл.МБНЭ-ийн анхан шатныбайгууллагыг байгуулах нь
4.1. МБНЭ-ийн анхан шатны удирдах байгууллага нь хот, дүүрэг, суманд Бөөгийн Зөвлөл түүний цугларалт, тахилга байна.
4.2. Сумын Бөөгийн зөвлөл нь Зайран, Удган, түшээ, шүтлэгтэнгээс бүрдэнэ.
4.3. МБНЭ нь аймаг, хот, дүүргийн хэмжээнд Бөөгийн хүрээлэнг байгуулна.
4.4 Аймаг хот, дүүрэг дахь бөөгийн хүрээлэнг Дээд цэцийн Зөвлөлийн шийдвэрээр байгуулна.`
4.5. Аймаг хот, дүүрэг дахь бөөгийн хүрээлэн нь 5-7 хүнтэй Удирдах Зөвлөлтэй байна.
5.9. Дээд цэцийн Зөвлөл нь Бөөгийн зөвлөл, Удирдах зөвлөл, Залуучуудын зөвлөлийн салбар хуралдаантай байна. Гишүүдийг аль зөвлөлд байхыг МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч батална.
5.17. Бөөгийн зөвлөлийн Тэргүүн ба дэд тэргүүн бөө нь Тэргүүн дэд Ерөнхийлөгч, дэд Ерөнхийлөгч нар байна.Тэргүүн бөөг Зайран бол дэд тэргүүн бөө нь удган байна.Тэргүүн бөөгөөр Удган сонгогдвол тэргүүн дэд бөө нь Зайран байна.
5.18. Бөөгийн зөвлөл нь дараахи бүрэн эрхтэй байна. Үүнд:
5.18.1. Бөө нарын үйл ажиллагааны эв нэгдлийг хангах.
5.18.2. Бөө нарыг дотоод, гадаадад төлөөлөх.
5.18.3.Бөөгийн онгодын мэдээлэл, түүнтэй холбоотой асуудлууд
5.18.4.Бөө нарыг удирдах, тэдэнд бүх талын дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, үйл ажиллагааг нь уялдуулан зохицуулах.
5.18.5. Бөө нарт үйл ажиллагааны чиглэл өгөх.
5.18.6.Бүсчилсэн болон Аймаг, хотын бөө нарт сургалт зохион байгуулах.
5.18.7. Бөө нарын гишүүдийн тоо, нөөцийг бүрдүүлэн нэгдсэн бүртгэл хөтлөх.
5.18.8. Бөөгийн цол олгох журамыг батална.
5.18.9.Бөөгийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хүргэх.
5.18.10. Эвлэлийн гишүүд, иргэдээс үйл ажиллагаатай холбогдуулан гаргасан санал хүсэлт, өргөдөлд хариу өгөх ажлыг зохион байгуулна.
5.19. Бөөгийн зөвлөлийн шийдвэрийг МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч баталмагц хүчин төгөлдөр болно.
5.20. Залуучуудын зөвлөлийн насны дээд хязгаар нь 35 байна. Хязгаарласан насанд хүрмэгч зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөгдөнө.

8 дугаар зүйл. МБНЭ-ийн хяналтын байгууллага,
түүний бүрэлдэхүүн
8.1. МБНЭ-ийн дотоод хяналт нь хараат бус бие даасан байна.
8.3.Хяналтын гишүүдийг Дээд цэцийн хуралдайгаас 5 хүртэл гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр дараагийн бага хуралдай хүртэл тайлангийн хугацаагаар томилно.
8.4. Хяналтын Цэцийн даргыг Бөөгийн зөвлөлөөс, 2 гишүүнийг Удирдах зөвлөлөөс, 2 гишүүнийг Залуучуудын Зөвлөлөөс МБНЭ-ийн Ерөнхийлөгч томилно.
8.5. Хяналтын гишүүд нь бөөгийн нарын ёс зүйг хариуцна.
8.7. Хяналтын Цэцийн хуралдаан
8.7.1. Хяналтын цэцийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хуралдаан мөн.
8.7.2. Хяналтын цэцийн хуралдааныг дарга нь зарлан хуралдуулж удирдана.
8.7.3. Гишүүд бүрэн оролцсон бол хуралдааныг хүчинтэйд тооцно.
8.7.6. Хяналтын Цэцийн хурлын тогтоолтой Ерөнхийлөгч танилцаж тамга дарсанаар хүчинтэй болно.

МБНЭ-ИЙН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАХИРАМЖ

2014.11.19 Дугаар 17 Улаанбаатар хот

Дээд цэцийн Зөвлөлөөс Аймгийн Бөөгийн байгууллагыг
хариуцан ажиллах тухай
№ Аймаг ДЦЗ-өөс хариуцагч
Нэг.Баруун бүс М.Энхзаяа
1 Баян-Өлгий Д.Дарьчулуун
2 Ховд Дангаасүрэн
3 Увс Д.Одонхүү
4 Говь-Алтай Ш.Энхбаяр
5 Завхан М.Энхзаяа
Хоёр. Баруун төвийн бүс Д.Энхжаргал
6 Хөвсгөл Д.Энхжаргал
7 Архангай Ж.Өсөхбаяр
8 Булган Өлзийхутаг
9 Орхон Отгондулам
Гурав. Төвийн бүс Д.Батчулуун
10 Дархан-Уул Болдбаатар
11 Төв Д.Булган
12 Сэлэнгэ Туул
13 Өвөрхангай Хадхүү
14 Баянхонгор
Дөрөв. Зүүн бүс Д.Хоролдамба
15 Хэнтий А.Энхтайван
16 Дорнод
17 Сүхбаатар Л.Амгаланням
Тав. Өмнөд бүс Н.Хишигжаргал
18 Өмнөговь Н.Хишигжаргал
19 Дундговь Ц.Оюунбат
20 Дорноговь Х.Энхмаа
21 Говьсүмбэр Н.Мягмарсүрэн
22 Чингэлтэй О.Даваасүрэн
23 Хан-Уул Т.Дагвадорж
24 Баянзүрх Б.Батсайхан
25 Сонгинохайрхан Отгонсүрэн
26 Багахангай Ц.Батболд

Бусад мэдээ

Feb 08, 2021 49

ЭРДЭНЭБАТЫНХ

Баруун баннер

Баруун баннер

Calendar 2018

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ханшийн мэдээ

Холбоо барих

 

  •  Баянзүрх дүүрэг , 1-р хороо , 22 дуаар байр , 22 тоот.
    Шуудангийн хайрцаг: Улаанбаатар - 49 дүгээр салбар, 922
  •  976-11-458654, Fax: 976-11-458654
  •  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Та бөөгийн тухай мэдлэг хаанаас авдаг вэ?
http://www.zoofirma.ru/