http://www.zoofirma.ru/

Ээ Баян уужим дэлхий дээр
Туулар хуулар бээрийч
Тумсоо хомда тойрийч
Шигшрэг үчиндээ цөөлдвөр
Сэнхэр уулын цүүвэр
Бурхан уулын заяагдмал
Босоо эгшимэл сононгорол
Тасаршгоо ундармал онгон
Тарлан цоохор чувтар
Олон уулын савдаг
Олдошгоо догшин заяач
Үүлэн хөнгөн ёвдалтай
Үхэшгоо мөнхийн хувьтай
Үүр шөнийн хувиралттай
Үелзүүр цэнхэр онгон тал
Ар үр манууст
Ач буяан хайрлыт
Арвин хур буулгыт
Аманаа хишиг тосдийт
Ертөнцийн наранд ээлгийт
Есин үеэр жиргуулийт
Ээ хурай, хурай хурай ээ